Interests
avatar

ปพิชญา วงศ์หล้า

0
0
0
  • ปริญญาตรี ศศ.บ.เอกภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร
  • ปริญญาโท ศศ.ม. เอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.เชียงใหม่
  • ปริญญาโท ​MBA. International Business, University of Illinois at Chicago (UIC), USA
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ปพิชญา วงศ์หล้า
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปพิชญา วงศ์หล้า

ABOUT
  • ปริญญาตรี ศศ.บ.เอกภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร
  • ปริญญาโท ศศ.ม. เอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.เชียงใหม่
  • ปริญญาโท ​MBA. International Business, University of Illinois at Chicago (UIC), USA
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
TOP COURSES

No Related Course