Interests
avatar

ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

0
0
0
  • โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
  • วิทยากรด้านการโค้ชและพัฒนาผู้นํา
  • โค้ชผู้บริหารและโค้ชด้านการพัฒนาผู้นํา
  • ผู้เขียนหนังสือโค้ชชิ่ง 4 เล่ม
ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

ABOUT
  • โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
  • วิทยากรด้านการโค้ชและพัฒนาผู้นํา
  • โค้ชผู้บริหารและโค้ชด้านการพัฒนาผู้นํา
  • ผู้เขียนหนังสือโค้ชชิ่ง 4 เล่ม
TOP COURSES

No Related Course