Interests
avatar

สุณิชชา ชอบชัย

0
0
0
  • จบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ (Coach and Consultant)
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการขาย, การตลาด, การบริการและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนํา
สุณิชชา ชอบชัย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุณิชชา ชอบชัย

ABOUT
  • จบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ (Coach and Consultant)
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการขาย, การตลาด, การบริการและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนํา
TOP COURSES

No Related Course