Interests
avatar

ธนัยนันท์ หล่อจิรสุวรรณ

1
4.3
0
  • ประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า 8 ปี (เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดหุ้นปี 2011)
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ รวมถึงสินค้าประเภทอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารกองทุน (Private Fund)
  • นักวิจัยและพัฒนาระบบเทรดทํากําไร
ธนัยนันท์ หล่อจิรสุวรรณ
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

ธนัยนันท์ หล่อจิรสุวรรณ

ABOUT
  • ประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า 8 ปี (เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดหุ้นปี 2011)
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ รวมถึงสินค้าประเภทอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารกองทุน (Private Fund)
  • นักวิจัยและพัฒนาระบบเทรดทํากําไร
TOP COURSES
Loading...